Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3325-ПВР/МИ
София, 26 юли 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Лозница

С вх. № МИ-10-52 от 01.07.2016 г. е постъпило заявление от Ирена Светланова Минкова да бъдат прекратени правомощията й като член на ОИК – Лозница, Разградска област, по лични причини.

С вх. № МИ-10-52 от 01.07.2016 г. е постъпило предложение от Пламен Томов – председател на ПП „АБВ“ – Разград, на мястото на Ирена Светланова Минкова за член на ОИК – Лозница да бъде назначен Етем Бейхан Етем.

Към предложението са приложени: заявление от Ирена Светланова Минкова за освобождаването й като член на ОИК – Лозница; декларация по чл. 75, ал. 7, т., чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Етем Бейхан Етем; препис от протокол № 2/22.05.2016 г. от заседание на Областния съвет на ПП „АБВ“ – Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лозница, Разградска област, Ирена Светланова Минкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лозница, Разградска област, Етем Бейхан Етем, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения