Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 332-ЕП
София, 16 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „Сова 5” АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-17-5 от 14.05.2019 г. от „Сова 5” АД, подписано от изпълнителния директор Васил Йорданов Тончев, за допълнителна регистрация на двама анкетьори. С Решение № 306-ЕП от 13.05.2019 г. на ЦИК „Сова 5“ АД е регистрирана като агенция, която да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В писмото се иска регистрация на две лица, на които е отказана регистрация с Решение № 306-ЕП от 13.05.2019 г. на ЦИК, поради това че има невалидно ЕГН на Елена Любомирова Трайкова и имената на Ел Демир Етемиф не съвпадат с НБД Население.

Към писмото има приложение на списък с коригираните данни на двамата анкетьори.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЕП-00-193/16.05.2019 г., установява, че двете лица, предложени за анкетьори отговарят на изискванията да бъдат регистрирани като анкетьори в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 174-ЕП от 17 април 2019 г. и Решение № 306-ЕП от 13.05.2019 г. на ЦИК за регистрация на „Сова 5“ АД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА предложените за анкетьори от „Сова 5” АД лица по списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения