Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 331-ЕП
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-65 от 10.05.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова - председател, и Стоян Мариянов Костов - секретар, регистрирано с Решение на ЦИК № 190-ЕП от 17.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението в полза на 26 (двадесет и шест) лица - представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 26 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ралица Недялкова Миленкова
2. Андреа Константинова Ангелова
3. Тодор Огнянов Крумов
4. Красимира Кирилова Златкова
5. Фросина Викторова Торньовска
6. Нася Кирилова Александрова
7. Николай Сталинов Цеков
8. Кирил Богданов Гоцев
9. Фроска Трендафилова Златкова
10. Теодор Теофилов Димитров
11. Микаела Йорданова Атанасова
12. Борислав Иванов Атанасов
13. Полина Михайлова Михайлова
14. Михаил Стойков Михайлов
15. Мишел Маринов Ачков
16. Алина Викторова Диева
17. Таня Красимирова Петкова
18. Венета Иванова Костадинова
19. Иво Севдалинов Цанев
20. Костадин Борисов Ангелов
21. Иван Кирилов Атанасов
22. Иво Иванов Атанасов
23. Светла Радославова Йорданова
24. Таня Сталинова Цекова
25. Костадин Георгиев Терзиев
26. Йордан Стойнев Иванов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения