Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3291-МИ/НР
София, 12 юли 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-57/08.07.2016 г. от Владимир Цветанов Тошев – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Видин, за член на ОИК – Видин да бъде назначен Иво Методиев Вергилов на мястото на освободената с Решение № 3266-МИ/НР от 14 юни 2016 г. на ЦИК Валентина Илиева Петрова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 34 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; удостоверение № 650132/26.03.2015 г., издадено от Националния център за информация и документация, че Иво Методиев Вергилов е завършил частно право магистър в Университет в Крайова в Румъния.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Видин, област Видин, Иво Методиев Вергилов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения