Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/МИ
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Две Могили, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-33/08.05.2014 г. от Боян Симеонов Иванов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Две Могили, за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на местата на Георги Петков Иванов, Светлана Димитрова Андронова и Иваничка Павлова Недева да бъдат назначени Здравена Ефтимова Давидова, Анелия Недкова Петрова и Даринка Великова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявления от Георги Петков Иванов, Светлана Димитрова Андронова и Иваничка Павлова Недева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Здравена Ефтимова Давидова, Анелия Недкова Петрова и Даринка Великова Тодорова, копия от пълномощни - 3 бр. и копие от удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 1545/2007 г. от 22.04.2014 г.

Към същия входящ номер е постъпило предложение от Мехмед Селманов Чолаков - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Две Могили за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на мястото на Мехмед Абдулов Мехмедов да бъде назначен Ахмед Недрет Ахмед.

Към предложението е приложено: заявление от Мехмед Абдулов Мехмедов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ахмед Недрет Ахмед, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

С вх. № МИ-19-9 от 10.05.2014 г. е постъпило предложение от Татяна Димитрова Василева - председател на ОБС на БСП в община Две Могили за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на мястото на Пламенна Янкова Петрова да бъде назначена Кера Кръстева Великова.

Към предложението е приложено: заявление от Пламенна Янкова Петрова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Кера Кръстева Великова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК - Две Могили:

 

Георги Петков Иванов
Светлана Димитрова Андронова
Иваничка Павлова Недева
Мехмед Абдулов Мехмедов
Пламенна Янкова Петрова

и анулира издадените им удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК - Две Могили:

 

Здравена Ефтимова Давидова
Анелия Недкова Петрова
Даринка Великова Тодорова
Ахмед Недрет Ахмед
Кера Кръстева Великова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения