Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3280-ЕП/НС
София, 10 май 2024 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Застъпници. Обхват на дейност. Общ брой застъпници

1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено за участие като застъпник и в двата вида избори от една и съща партия или коалиция с регистрирани кандидатски листи и в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители. Едно и също лице може да бъде регистрирано в повече от един район като застъпник на една и съща кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район (район);

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

ІІ. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната. Публичен регистър на застъпниците

5. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 91-ЕП, съответно Приложение № 92-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат, както и декларация от лицата (Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

6. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници (Приложение № 95-ЕП/НС от изборните книжа).

7. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници.

8. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията по т. 2, 3 и 31 от настоящото решение за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 98-ЕП, съответно Приложение № 99-НС от изборните книжа).

9. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

10. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 93-ЕП, съответно Приложение № 94-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 8 юни 2024 г.

11. Предложението по т. 10, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

12. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

13. РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

14. РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 96-ЕП/НС от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

15. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред Централната избирателна комисия (ЦИК) по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

ІІІ. Регистрация на застъпници и на заместващи застъпници извън страната

16. Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от ЦИК по реда на т. 5 чрез съответно заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 91-ЕП или Приложение № 92-НС от изборните книжа).

17. Заявлението за регистрация на застъпници извън страната се завежда в ЦИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници.

18. Регистрацията на нови застъпници извън страната се извършва по реда на т. 5 и при спазване на изискванията на т. 4, буква „б“ от настоящото решение. Заявлението се вписва във входящия регистър.

19. След извършване на проверка на лицата ЦИК регистрира застъпниците и им издава удостоверения.

20. Всяка партия и коалиция може да подаде пред ЦИК предложение за регистрация на заместващи застъпници извън страната. Процедурата се извършва по реда на т. 9, 10 и 11 чрез предложение по образец (Приложение № 93-ЕП, съответно № 94-НС от изборните книжа). Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия и коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции извън страната.

21. С решението си Централната избирателна комисия регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник, след което издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

22. ЦИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си. Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“.

23. Отказът на ЦИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се обжалва по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.

 

ІV. Права и задължения на застъпниците

24. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

25. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района), и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет; кандидатските листи за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни, при преброяване на гласовете;

г) да присъства при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК в районната избирателна комисия, като му се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

д) да получи срещу подпис копие от протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район). Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 125-НС или Приложение № 126-ЕП от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/РИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

26. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

V. Легитимация и отличителни знаци

27. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.

28. В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 3058-ЕП/НС от 10 април 2024 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно – пред ЦИК (за секциите извън страната), които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

VІ. Статут на застъпниците

29. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

VІІ. Общи разпоредби

30. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

31. Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

32. На лицата в качеството им на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място по чл. 34 ИК.

33. Началният срок за приемане на заявления за регистрация на застъпници извън страната в Централната избирателна комисия е 9,30 ч. на 15.05.2024 г. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници извън страната в Централната избирателна комисия е 12,00 ч. на 08.06.2024 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения