Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3280-НС
София, 5 юли 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в Областна администрация – Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с тяхното унищожаване

Постъпили са искане с вх. № НС-14-1 от 14.06.2016 г. и вх. № НС-05-2 от 29.06.2016 г. на ЦИК от г-н Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в Областна администрация – Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с тяхното унищожаване.

Съгласно чл. 233, ал. 7 и 8 и чл. 241, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс (отм.) изборните книжа и материали на СИК и РИК, с изключение на предназначените за ЦИК от произведените на 12.05.2013 г. предсрочни избори за народни представители се съхраняват от областните администрации до следващите избори за народни представители. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа от изборите за народни представители се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“. За неподлежащите на запазване книжа и материали с изтекъл срок на съхранение и определени като неценни се съставя Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, който се утвърждава от областния управител и се изпраща в съответния държавен архив за съгласуване съгласно чл. 44 от НРООЕСИДУАДОИ.

На 14.12.2015 г. Постоянно действаща експертна комисия при Областна администрация – Велико Търново е съставила протокол за резултатите от експертизата на документите от архива на РИК и Областна администрация – Велико Търново от предсрочните избори за народни представители на 12.05.2013 г. и ги е предала по Инвентарен опис № 19 за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – Велико Търново. За определените като неценни и с изтекъл срок на съхранение книжа и материали е съставен Акт за унищожаване по Опис № 11 на комисията. В определеното по реда на чл. 233, ал. 8 от ИК (отм.) помещение се съхраняват предадените от СИК изборни книжа и материали, сроковете за запазване на които са изтекли.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатаното помещение в Областна администрация – Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с тяхната експертиза и предаване на отдел „Държавен архив“ – Велико Търново.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на областния управител на област Велико Търново.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на областния управител за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Постоянно действащата експертна комисия при Областна администрация – Велико Търново да извърши експертиза на книжата и материалите по реда на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове. За определените като неценни с изтекъл срок на съхранение и неподлежащи на запазване книжа да се състави Акт за унищожаване на неценни документи, при спазване реда на чл. 44 от НРООЕСИДУАДОИ.

След приключване на процедурата областният управител изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от работата на експертната комисия относно ценността на документите, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения