Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3279-МИ/НР
София, 5 юли 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Аврен, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-55/04.07.2016 г. от Иван Николаев Портник – областен координатор на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на ОИК – Аврен, област Варна. Предлага се на мястото на Деница Тодорова Тодорова – председател на ОИК, да бъде назначена Мелек Тахсин Таир, досегашен член на ОИК, а на мястото на Мелек Тахсин Таир да бъде назначена Даниела Стратева Стратева.

Към предложението са приложени: заявление от Деница Тодорова Тодорова за освобождаването й като председател на комисията; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Мелек Тахсин Таир и Даниела Стратева Стратева и заверено копие на пълномощно в полза на Иван Николаев Портних.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Аврен, област Варна, Деница Тодорова Тодорова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Аврен, област Варна, Мелек Тахсин Таир, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Аврен, област Варна, Даниела Стратева Стратева, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения