Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3278-МИ/НР
София, 5 юли 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

С вх. № МИ-10-54/04.07.2016 г. в ЦИК е постъпило писмо с молба от Силвия Красимирова Стоилова за освобождаването й като председател на ОИК – Главиница, поради настъпила несъвместимост по чл. 52, ал. 2, т. 5 от ИК.

Към писмото е приложено предложение от Рашко Станчев Денев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Главиница, за промяна в ОИК – Главиница, като се предлага на мястото на Силвия Красимирова Стоилова – председател на ОИК – Главиница, да бъде назначен Венцислав Ников Маринов. Приложени са също: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Венцислав Ников Маринов, копие от пълномощно № КО-Г-074/14.08.2015 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Тодор Стаматов Тодоров и копие от пълномощно № 3/14.08.2015 г. от Тодор Стаматов Тодоров в полза на Рашко Станчев Денев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Силвия Красимирова Стоилова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Главиница, област Силистра, Венцислав Ников Маринов, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения