Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3272-МИ
София, 28 юни 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен

С писмо вх. № МИ-15-775/20.06.2016 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Долни Дъбник, област Плевен, на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от ИК е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 7188 от 15.06.2016 г. на ВАС по адм. дело № 5443/2016 г. е оставено в сила решение № 158 от 12.04.2016 г. на АС – Плевен по адм. дело 246/2016 г., с което е обявен за недействителен изборът за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

Към уведомлението са приложени: решение № 198-МИ от 16.06.2016 г. на ОИК Долни Дъбник, протокол № 49 от 16.06.2016 г. на ОИК – Долни Дъбник, решение № 7188 от 15.06.2016 г. на ВАС по адм.дело № 5443/2016 г. и решение № 158 от 12.04.2016 г. по адм.дело 246/2016 г. на АС – Плевен.

Централната избирателна комисия приема, че ОИК Долни Дъбник е представила необходимите документи за обявяване за недействителен произведения на 01.11.2015 г. втори тур за избор на кмет на кметство Петърница. От документите е видно, че решение № 190-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК – Долни Дъбник е отменено и съдът е обявил за недействителен избора за кмет на кметство. Налице е основанието на чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс за насрочване на нов избор.

Съгласно разпоредбата чл. 465, т. 5 от ИК във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) нов избор за кмет на кметство се произвежда при условие, че броят на населението в кметството е над 400 души. Това изискване за население над 400 души в кметството се прилага за тези кметства, за които към 26.05.2016 г. няма обнародван указ на президента на републиката за насрочване на частични или нови избори съгласно § 144 от ПЗР на ИК.

С писмо изх. № МИ-04-03-12/23.06.2016 г. Централната избирателна комисия е изискала от ГД „ГРАО“ справка за броя на населението към 28.05.2016 г. в кметство Петърница. От получената от ГД „ГРАО“ с вх. № МИ-04-03-13/27.06.2016 г. на ЦИК справка е видно, че към 28 май 2016 г. населението на кметство Петърница е 1629 души, поради което са налице изискванията на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ за произвеждане на нов избор, и ЦИК следва да направи предложение до президента на републиката да насрочи нов избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

На основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от ИК и чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ Централната избирателна комиси

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения