Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3267-МИ
София, 16 юни 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана

Общинската избирателна комисия – Лом, област Монтана, с писмо вх. № МИ-15-690/12.05.2016 г. и писмо вх. № МИ-15-690/13.06.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 187 от 16.04.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Станево, община Лом, област Монтана, Милен Славчев Милчев.

Към уведомлението са приложени: протокол № 39 от 16.04.2016 г. на ОИК – Лом, в който се съдържа решение № 187 от 16.04.2016 г. и протокол от 11.02.2016 г. на Районен съд – Лом, по НОХД № 618 по описа за 2015 г.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Лом, област Монтана, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал.3 от Изборния кодекс.

С оглед представените документи и при спазване нормата на чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, частичен избор за кмет на кметство се насрочва само в населено място, което към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Централната избирателна комисия констатира, че датата на прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Станево, община Лом, област Монтана, е 16.04.2016 г., като към тази дата нормата на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България във връзка с чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс предвижда, че населеното място, в което следва да се насрочи частичен избор на кмет на кметство следва да е с население над 100 души. Централната избирателна комисия извърши служебно справка в интернет страницата на МРРБ, ГД „ГРАО“, база данни „Население“, като констатира, че към 15.03.2016 г. в с. Станево, община Лом, област Монтана, има регистрирани по постоянен адрес 241 лица, поради което населеното място отговаря на изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК и следва да бъде направено предложение до Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения