Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3264-МИ/НР
София, 14 юни 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Русе

С вх. № МИ-10-47от 13.06.2016 г. е постъпило предложение от Дауд Мехмед Ибрям – областен председател на ПП „ДПС“ – Русе, за промяна в състава на ОИК – Русе, като на мястото на Севил Веждетова Караманова – зам.-председател на ОИК, бъде назначена Гюнай Аккъева Кадънкова.

Към предложението са приложени: заявление от 08.06.2016 г. от Севил Веждетова Караманова за предсрочно прекратяване на пълномощията й по лични причини; декларация чл. 75, ал. 7 и чл. 80, ал. 3 от ИК от Гюнай Аккъева Кадънкова; копие на пълномощно № 35 от 08.06.2016 г. от представляващия ПП „ДПС“ в полза на Дауд Мехмед Ибрям.

Лицето, предложено за заместник-председател на ОИК – Русе, е от списъка на резервните членове в ОИК, утвърден с протоколно решение на ЦИК от 12 септември 2015 г. Към преписката за назначаване на ОИК – Русе, с Решение № 1779-МИ/НР от 3 септември 2015 г. е приложено копие от дипломата за завършено висше образование на Гюнай Аккъева Кадънкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Русе, област Русе, Севил Веждетова Караманова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Русе, област Русе, Гюнай Аккъева Кадънкова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения