Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3256-МИ/НР
София, 7 юни 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Своге

С вх. № МИ-15-730 от 30.05.2016 г. е постъпило заявление от Димитър Тодоров Димитрол с искане да бъдат прекратени правомощията му като председател на ОИК – Своге, Софийска област, по лични причини.

С вх. № МИ-10-46 от 02.06.2016 г. е постъпило предложение от Жоро Радоев Цветков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Своге, с което се прави предложение на мястото на Димитър Тодоров Димитров за председател на ОИК – Своге да бъде назначена Юлия Емилова Геошева, а за член на комисията да бъде назначена Ренета Стефанова Кръстанова.

По преписката са приложени: два броя декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; два броя декларации по чл. 75, ал. 7 и чл. 80, ал. 3 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Юлия Геошева и Ренета Кръстанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Своге, Софийска област, Димитър Тодоров Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Своге, Софийска област, Юлия Емилова Геошева, ЕГН …, досегашен член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член ОИК – Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения