Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3255-МИ/НР
София, 7 юни 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК

Във връзка с влизането в сила на обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 39 от 26 май 2016 г. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс и приетите изменения на правилата за назначаване на съставите на ОИК, както и с оглед, че същите са със срок на действие до назначаване на общинските избирателни комисии за следващите общи избори за общински съветници и за кметове, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 75, ал. 7 и чл. 80, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПЪЛВА текста на декларацията по т. І, т. 5, буква „г“ от Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК, както следва:

Създава нови т. 5 и 6 със следното съдържание:

„5. Съгласен съм да бъда предлаган и назначаван за член на ОИК – ………..

 1. 6Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление.“

Досегашната т. 5 става т. 7.

ІІ. Пълният текст на декларацията е приложение към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1524-МИ/НР/

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения