Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3254-МИ
София, 2 юни 2016 г.

ОТНОСНО: решение № 135 от 27.05.2016 г. на ОИК – Трън

Постъпило е писмо от ОИК – Трън с вх. № МИ-15-734 от 01.06.2016 г., с което ОИК – Трън изпраща на ЦИК за сведение свои решения № 135 и № 136 от 27.05.2016 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложените решения и решение № 410 от 17.11.2015 г. по адм.д. № 527/2015 г. на Административен съд – Перник, оставено в сила с решение № 3858 от 04.04.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение, намира, че на основание чл. 57, ал. 1 т. 1 от ИК следва да се самосезира и да извърши контрол за законосъобразност на взетите от ОИК – Трън решения при съобразяване на следните обстоятелства:

От фактическа страна ЦИК приема за установено, че ОИК – Трън е приела решение № 135 от 27.05.2016 г. в изпълнение на Решение № 410 от 17.11.2015 г. по адм.д. № 527/2015 г. на Административен съд – Перник, оставено в сила с Решение № 3858 от 04.04.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение. С горепосоченото решение АС – Перник е отменил решение № 122 от 26.10.2015 г. на ОИК – Трън, с което са обявени на резултатите от изборите за общински съветници, произведени на 25.10.2015 г., поради констатирана от съда техническа грешка при изчисляването и разпределянето на мандатите на общинските съветници. Административен съд – Перник е върнал на ОИК – Трън изборни книжа и материали за обявяване на действителните резултати съобразно мотивите на решението.

Общинската избирателна комисия – Трън, вместо да изпълни диспозитива на съдебното решение, със свое решение № 135 от 27.05.2016 г. е отменила отново решение № 122 от 26.10.2015 г., без да обяви резултатите от изборите за общински съветници.

Въз основа на така изложената фактическа обстановка ЦИК намира, че ОИК – Трън като орган, осъществяващ дейностите по прилагане на Изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 от ИК компетентност, установява и обявява резултатите в изборния район. Общинската избирателна комисия – Трън в изпълнение на задължителните указания на съда и на нормата на чл. 459, ал. 10, изр. второ от ИК и с оглед установената в отменителното решение на Административен съд – Перник техническа грешка при изчисляването и разпределянето на мандатите на общинските съветници е следвало да вземе решение, с което при спазване на чл. 453 от ИК и преизчисляване на действителните гласове по партии и коалиции чрез „Информационно обслужване“ АД, да обяви действителните резултати от изборите за общински съветници, произведени на 25.10.2015 г.

Вместо това ОИК – Трън е постановила решение № 135 от 27.05.2016 г., с което отново е отменила вече отмененото от съда решение № 122. Централната избирателна комисия намира, че ОИК не притежава материалноправна компетентност да взема решение за отмяна на свой акт, който вече е отменен от компетентния съд със влязъл в сила съдебен акт.

За пълнота на изложеното следва да се подчертае, че решение № 135 от 27.05.2016 г. е постановено при несъответствие на мотивната и диспозитивната част, което представлява съществен порок на приетото решение.

По изложеното и доколкото решение № 135 на ОИК – Трън не произвежда материалноправни последици относно обявяване на изборния резултат и следва да бъде прогласено за нищожно. Доколкото с решение № 136 е насрочено провеждането на жребий, преди да е обявен резултатът, както и без да са посочени участниците в жребия, ЦИК намира, че това решение е преждевременно взето на основание порочното решение № 135.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс на Централната избирателна комисия бе предложено да вземе решение, с което ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 135 от 27.05.2016 г. на ОИК – Трън.

ОТМЕНЯ решение № 136 от 27.05.2016 г. на ОИК – Трън.

УКАЗВА на ОИК – Трън да приеме решение, с което да обяви резултатите от изборите за общински съветници, произведени на 25.10.2015 г.

„За“ предложения проект гласуваха: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Метин Сюлейман и Ивилина Алексиева.

„Против“ предложения проект гласуваха: Емануил Христов, Румен Цачев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от две трети от гласовете на членовете на комисията, поради което и на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения