Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3253-МИ
София, 2 юни 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за кметове на кметства на 5 юни 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5-3 от 01.06.2016 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, регистрирано с Решение № 2397-МИ/НР от 29 септември 2015 г. на ЦИК, подписано от представляващия сдружението Константина Стефанова Кипрова, за регистрация на наблюдатели в изборите за кметове на кметства на 5 юни 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: списък на две лица за регистрация като наблюдатели, пълномощно от представляващия сдружението в полза на две лица, списък на технически носител, декларации по чл. 112, ал. 4 от ИК от Биляна Николаева Асенова и Али Бахриев Кязимов, че са съгласни да представляват сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ и да участват като наблюдатели от името на федерацията в изборите за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. в област Разград.

От писмо вх. № МИ-00-86/02.06.2016 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че предложените за регистрация лица Биляна Николаева Асенова, ЕГН …, и Али Бахриев Кязимов, ЕГН …, отговарят на изискванията за наблюдатели в изборите за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени за 5 юни 2016 г., 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Биляна Николаева Асенова
2. Али Бахриев Кязимов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения