Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 325-ЕП
София, 16 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 ИК от доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг груп АД

С вх. № ЕП-20-247/15.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК от доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг груп АД. Към сигнала е приложен на 1 брой електронен носител със запис на платена форма на предизборна агитация – интервю с Ангел Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП „ВМРО – БНД“, предоставено за разпространение на 08.05.2019 г. в предаването „Плюс – Минус“ от 16.08 ч. по програма Нова телевизия на доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг груп АД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериала и извърши проверка, приема за установено следното:

Телевизионният материал безспорно има характер на предизборен агитационен материал – интервю с кандидата за член на Европейския парламент от Република България от ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки, в предаването „Плюс – Минус“ на Нова телевизия. В същия липсва предвиденият в чл. 183, ал. 2 ИК задължителен атрибут на всеки агитационен материал, а именно информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

От извършената проверка на страницата на Нова телевизия АД се установи, че е публикуван сключен договор с ПП „ВМРО - БНД“ със срок на излъчване от 26.04.2019 г. до 06.05.2019 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2, чл. 474, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК по отношение на Нова Броудкастинг груп АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, за излъчване на предизборен видеоматериал – интервю с Ангел Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП „ВМРО – БНД“, предоставено за разпространение на 08.05.2019 г. в предаването „Плюс – Минус“ от 16.08 ч. по програма Нова телевизия, който не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Вяра Константинова Анкова ЕГН ……………, и на Николай Стефанов Андреев, ЕГН ……………, в качеството им на представители на Нова Броудкастинг груп АД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения