Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3248-МИ
София, 2 юни 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-11/30.05.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 286 от 14.01.2016 г., поправено с решение № 288 от 18.01.2016 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, Лютфи Юзеир Юсмен.

Към уведомлението са приложени: решение № 286 от 14.01.2016 г. на ОИК – Кърджали; решение № 288 от 18.01.2016 г. на ОИК – Кърджали; решение № 12 от 11.02.2016 г. на Административен съд – Кърджали; решение № 5678 от 12.05.2016 г. на Върховния административен съд.

С оглед представените документи и при спазване нормата на чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, частичен избор за кмет на кметство се насрочва само в населено място, което към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Централната избирателна комисия констатира, че датата на прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, е 12.05.2016 г., като към тази дата нормата на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България във връзка с чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс предвижда, че населеното място, в което следва да се насрочи частичен избор на кмет на кметство следва да е с население над 100 души. Централната избирателна комисия извърши служебно справка в интернет страницата на МРРБ, ГД „ГРАО“, база данни „Население“, като констатира, че към 15.03.2016 г. в с. Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, има регистрирани по постоянен адрес 1058 лица, поради което населеното място отговаря на изискванията на чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения