Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3241-ЕП
София, 7 май 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Постъпило е предложение от коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, подписано и подадено от упълномощения представител М.Р.П, заведено под № 23 на 7 май 2024 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., както следва: Цвета Кирилова Кирилова, Светослав Михайлов Живков, Христо Атанасов Костов, Виктор Петьов Блъсков, Ирина Георгиева Атанасова, Янко Стоянов Стоянов, Николай Георгиев Василев, Диман Георгиев Георгиев, Мирослав Илиев Автимов, Маноела Йорданова Георгиева, Димана Макариева Георгиева, Венера Михайлова Анастасова, Иван Пламенов Петков, Милен Димитров Георгиев, Инна Маринова Маринова, Мериън Ядран Белин и Любомир Младенов Канов.

Коалицията е регистрирана с Решение № 3141-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр., и пълномощно в полза на М. Р. П.

По преписката е извършена проверка на кандидатската листа, от която се установява, че кандидатите – български граждани отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК, с изключение на кандидата под № 3 в кандидатската листа – Христо Атанасов Костов. От извършената проверка на кандидатската листа се установява, че лицето Христо Атанасов Костов към дата 9 декември 2023 г. е с настоящ адрес в Канада и той не отговаря на условието да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България, тъй като настоящият му адрес е извън територията на Република България и извън територията на друга държава – членка на Европейския съюз, към 9 декември 2023 г., предвид което следва да бъде отказана регистрацията на кандидата под № 3 от кандидатската листа.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 и във връзка чл. 368, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., както следва:

1.

Цвета Кирилова Кирилова

ЕГН …

2.

Светослав Михайлов Живков

ЕГН …

4.

Виктор Петьов Блъсков

ЕГН …

5.

Ирина Георгиева Атанасова

ЕГН …

6.

Янко Стоянов Стоянов

ЕГН …

7.

Николай Георгиев Василев

ЕГН …

8.

Диман Георгиев Георгиев

ЕГН …

9.

Мирослав Илиев Евтимов

ЕГН …

10.

Маноела Йорданова Георгиева

ЕГН …

11.

Димана Макариева Георгиева

ЕГН …

12.

Венера Михайлова Анастасова

ЕГН …

13.

Иван Пламенов Петков

ЕГН …

14.

Милен Димитров Георгиев

ЕГН …

15.

Инна Маринова Маринова

ЕГН …

16.

Мериън Ядран Белин

ЕГН …

17.

Любомир Младенов Канов

ЕГН …

Отказва регистрацията на Христо Атанасов Костов, ЕГН …, като кандидат под № 3 от кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за член на Европейския парламент от Република България. Решението да се обяви и незабавно да се изпрати на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, като се уведоми коалицията, че в срок не по-късно от 9 май 2024 г. може да предложи за регистриране друг кандидат на мястото на кандидата, чиято регистрация е отказана.

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения