Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3237-МИ
София, 19 май 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 5 юни 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1-ЧИ от 18.05.2016 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, подписано от представляващия фондацията Икмал Юсеинова Джебирова за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. в област Разград.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС на 29.02.2016 г., ТО, VІ-20 с-в, по ф.д. № 9370/2002, пълномощно от представляващия сдружението на името на Бирол Тюркай Емин, списък на две лица за регистрация като наблюдатели, пълномощно за две лица, списък на технически носител.

При направена справка в регистъра на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани за участие в частичните и новите избори за кметове на 5 юни 2016 г., в преписката на ПП „Движение за права и свободи“ се установи наличието на удостоверение, издадено от СГС, ТО, VІ-12 с-в от 25.04.2016 г., от което се установява съставът на ръководните органи на политическата партия.

Предложен беше следният проект за решение:

„От писмо вх. № ЧМИ-00-9/18.05.2016 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че предложените за регистрация лица Метин Зекерие Мутиш, ЕГН …, и Фахредин Мехмед Фаредин, ЕГН …, отговарят на изискванията за наблюдатели в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени на 5 юни 2016 г.

С Указ № 40 от 24.02.2016 г. на президента на Република България е насрочен нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, а удостоверението за актуално правно състояние на фондацията е издадено на 29.02.2016 г. – след датата на указа.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс относно регистрацията на наблюдатели (чл. 112 и сл. от ИК) и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК няма изискване удостоверението за актуално състояние на фондацията да е издадено след указа на президента за насрочване на съответния избор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени за 5 юни 2016 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени за 5 юни 2016 г., 2 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Метин Зекерие Мутиш

 

2.       

Фахредин Мехмед Фаредин

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“

При направените обсъждания по предложения проект част от членовете на ЦИК изразиха становище, че фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, както и предложените от нея лица, не следва да бъдат регистрирани като наблюдател на изборите, тъй като е налице „политическа обвързаност на това движение с политическа партия „Движение за права и свободи“, че на същото основание ЦИК вече е отказвала регистрацията като наблюдател на сдружение „България без цензура“ и решението й е потвърдено от Върховния административен съд с мотиви, че не е възможна политическа обвързаност между управителните органи на такива сдружения и управителните органи на партии, които участват в изборите.

Изказано беше и становище, че доколкото удостоверението за актуално правно състояние на фондацията е с дата преди указ на президента за насрочване на съответния избор (Указ № 86 от 01.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 27 от 05.04.2016 г.) не са налице необходимите предпоставки за регистрация на тази организация.

В гласуването участваха 15 членове на ЦИК:

„За“ предложения проект гласуваха 8 членове – А. Андреев, Й. Ганчева, Р. Сидерова, К. Нейкова, Е. Чаушев, С. Солакова, И. Алексиева и Т. Цанева.

„Против“ предложения проект гласуваха 7 членове – Е. Христов, Р. Цачев, Цв. Томов, М. Бойкинова, Г. Баханов, Вл. Пенев и И. Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от две трети от гласовете на членовете на комисията, поради което и на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на регистрацията на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени за 5 юни 2016 г.

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на регистрацията като наблюдатели за участие в изборите за кметове на кметства в област Разград, насрочени за 5 юни 2016 г., 2 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Метин Зекерие Мутиш

 

2.       

Фахредин Мехмед Фаредин

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения