Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3230
София, 12 май 2016 г.

ОТНОСНО: одобрение на промени в Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с вх. № ЦИК-00-655/10.11.2015 г., в което Общественият съвет уведомява Централната избирателна комисия за решението си за изменение и допълнение на Правилата за дейността си. Правилата са одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК и изменени и допълнени с Решение № 818 от 1 септември 2014 г. Съгласно чл. 55 ал. 2 от Изборния кодекс и раздел III, т. 13 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия следва да одобри и това решение на ОС за да влезе то в сила.

Общественият съвет прави следните изменения и допълнения на Правилата за дейността си, публикувани в Приложение към Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г., и допълнено с Решение № 818 от 1 септември 2014 г.:

- Да се създаде нова т. 2.4 със следния текст: „Да формира консорциуми от членове на Обществения съвет за финансиране на определени дейности, които допринасят за подобряване на условията за организиране и провеждане на избори и референдуми“.

- Да се създаде нова т. 3.1 със следния текст: „Организациите, членуващи в Обществения съвет, определят своите представители. Промените се комуникират в писмен вид, за сведение на членовете на Обществения съвет, и се отразяват на сайта на ЦИК“.

- Да се създаде нова т. 3.2 със следния текст: „Статутът на организациите, неучаствали в работата на Обществения съвет в продължение на 6 месеца, може да бъде променен чрез гласуване на Обществения съвет в „наблюдател“. Този статут се предоставя и на нови организации с интерес в областта на провеждане и наблюдение на избори, които по свои причини не желаят по-активна роля“.

- Да се създаде нова т. 4.1 със следния текст: „Възможно е дистанционно участие в дейността на Обществения съвет, но без право на глас за съответното заседание. Членове и наблюдатели представят в писмен вид становища по темите от дневния ред, включително в т. „Разни“, които по решение на заседанието могат да бъдат гласувани като общо становище или приети и документирани за сведение“.

- Да се създаде нова т. 5.3 със следния текст: „При отсъствие на председателя и заместник-председателите, присъстващите избират председателстващ заседанието и решенията на заседанието са легитимни“.

- Да се създаде нова т. 5.4 със следния текст: „След заседанията водещият съответното заседание на Обществения съвет изготвя резюме по обсъжданите теми и настоящи проблеми, за разпространение чрез организациите-членки и медиите“.

След като разгледа и обсъди уведомителното писмо на Обществения съвет и на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА следните, приети с решение на Обществения съвет от 10.11.2015 г., изменения и допълнения на Правилата за дейността му:

 1.  Създава се нова т. 3.1 със следния текст: „Организациите, членуващи в Обществения съвет, определят своите представители. Промените се съобщават в писмен вид, за сведение на членовете на Обществения съвет, и се отразяват на сайта на ЦИК“.
 2. Създава се нова т. 4.1 със следния текст: „Възможно е дистанционно участие в дейността на Обществения съвет, но без право на глас за съответното заседание. Членовете представят в писмен вид становища по темите от дневния ред, включително в т. „Разни“, които по решение на заседанието могат да бъдат гласувани като общо становище или приети и документирани за сведение“.
 3. Създава се нова т. 5.3 със следния текст: „При отсъствие на председателя и заместник-председателите, присъстващите членове на ОС избират председателстващ заседанието.
 4. Създава се нова т. 5.4 със следния текст: „След заседанията председателстващият съответното заседание на Обществения съвет изготвя резюме по обсъжданите теми и настоящи проблеми, което се изпраща за сведение на ЦИК и за разпространение чрез организациите-членки и медиите“.

НЕ ОДОБРЯВА следните, приети с решение на Обществения съвет от 10.11.2015 г., изменения и допълнения на Правилата за дейността му:

 1. Създаването на нова т. 2.4 със следния текст: „Да формира консорциуми от членове на Обществения съвет за финансиране на определени дейности, които допринасят за подобряване на условията за организиране и провеждане на избори и референдуми“.
 2. Създаването на нова т. 3.2 със следния текст: „Статутът на организациите, неучаствали в работата на Обществения съвет в продължение на 6 месеца, може да бъде променен чрез гласуване на Обществения съвет в „наблюдател“. Този статут се предоставя и на нови организации с интерес в областта на провеждане и наблюдение на избори, които по свои причини не желаят по-активна роля“.

ПУБЛИКУВА на интернет-страницата на ЦИК Правилата за дейността на Обществения съвет към ЦИК, одобрени с Решение № 34/30.03.2014 г. на ЦИК, заедно с измененията и допълненията, одобрени с Решение № 103-ЕП от 08.04.2014 г. на ЦИК, Решение № 818 от 01.09.2014 г. на ЦИК и Решение № 3230/12.05.2016 г. на ЦИК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

 • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • всички решения