Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги „БТВ Медия Груп“ ЕАД

На 24.06.2021 г. в деловодството на ЦИК е постъпил сигнал с вх. № НС-20-185/24.06.2021 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма БТВ на доставчика на медийни услуги „БТВ Медия Груп“ ЕАД на 23.06.2021 г. от 07:27 ч. е излъчена платена агитационна форма на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, в която е извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Към сигнала е приложен един брой диск с откъс от излъчения материал.

След като изгледа и се запозна с предоставения видеоматериал Централната избирателна комисия установи следното:

В Глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, раздел II „Предизборна агитация“, от Изборния кодекс са уредени правилата за провеждане на предизборна кампания. С разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК е предвидена изрична забрана за използване в агитационните материали на герба или знамето на Република България или чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Законът за държавния печат и националното знаме на Република България (ЗДПНЗРБ) регламентира характеристиките на националното знаме, като точно са определени цветовете, начинът на разположението им в зависимост от положението на знамето - дали е във водоравно или вертикално положение, формата, размерът на полетата на отделните цветове и тяхното разположение. Съгласно чл. 15, ал. 2 ЗДПНЗРБ националното знаме е трицветно, бяло, зелено и червено. На следващо място, съгласно чл. 15, ал. 3 ЗДПНЗРБ и Приложение № 2, т. 1 към закона, националното знаме има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен, червен, разположени водоравно отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размер. В Приложение № 2, т. 1.1 изрично е предвидено, че националното знаме има правоъгълна форма със съотношение на широчина към дължина 3:5. Систематичният анализ на цитираните разпоредби на Изборния кодекс и ЗДПНЗРБ налага извода, че за да е осъществен съставът на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, следва политическият субект в свой агитационен материал да е използвал знамето на Република България и то по начин, с форма и съдържание, описани в чл. 15 ЗДПНЗРБ.

Централната избирателна комисия намира, че от видеоматериала, приложен към сигнала, не може да бъде направен извод, че използваният в агитационния материал национален флаг притежава белезите на националното знаме на Република България, тъй като не съдържа реквизитите на националното знаме на Република България по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и Приложение № 2, което е неразделна част от същия закон. Следователно, липсват доказателства, въз основа на които да се формира извод за това, че в конкретния случай е осъществено нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че не следва да установява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК и следва сигналът да бъде отхвърлен като неоснователен.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги „БТВ Медия Груп“ ЕАД, при отразяване на кампанията за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. в платена форма на агитация в програмата на БТВ, излъчена на 23 юни 2021 г. от 07:27 ч. с платена агитационна форма на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения