Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3228-МИ/НР
София, 10 май 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на председател и член на ОИК – Ружинци

С вх. № МИ-10-38 от 09.05.2016 г. е постъпило предложение от Владимир Цветанов Тошев – областен координатор на партия ГЕРБ за област Видин, на мястото на освободените с Решение № 3185-МИ/НР от 19 април 2016 г. председател и член на ОИК – Ружинци, да бъдат назначени, както следва: за председател на ОИК – Ружинци да бъде назначен Павел Пламенов Петков, а за член на ОИК – Ружинци – Даниел Боянов Цветанов.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Павел Пламенов Петков и Даниел Боянов Цветанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Павел Пламенов Петков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ружинци, област Видин, Даниел Боянов Цветанов, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Йорданка Ганчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения