Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3227-ЕП/НС
София, 7 май 2024 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Със заявление вх. № ЦИК-ЕПНС-09-270 от 06.05.2024 г., подписано от Мария Петрова Колева – председател и представляващ партията, е поискано заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението е приложено Решение от 2 май 2024 г. от проведено извънредно заседание на управителния съвет да се заличи регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

С Решение № 3167-ЕП/НС от 24 април 2024 г. на ЦИК е регистрирана партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на партията е направено в срок, подписано е от представляващия партията, същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел VІІІ от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия ПРАВОТО за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и анулира издаденото удостоверение № 23-П от 24 април 2024 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 2500 лева в  7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения