Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3227-МИ/НР
София, 10 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-39 от 09.05.2016 г. от Владимир Цветанов Тошев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Видин, с което предлага Павел Пламенов Петков – председател на ОИК – Видин, да бъде освободен от заеманата от него длъжност по лични причини, както и Даниел Боянов Цветанов – член на ОИК – Видин, да бъде освободен от заеманата от него длъжност по лични причини.

Със същото предложение се предлага на освободените председател и член на ОИК – Видин да бъдат назначени, както следва: Петя Иванова Борисова за председател на ОИК – Видин, а Лъчезар Георгиев Попиванов за член на ОИК – Видин.

Към предложението са приложени: молба от Павел Пламенов Петков за освобождаването му като председател на ОИК – Видин; молба от Даниел Боянов Цветанов за освобождаването му като член на ОИК – Видин; декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК – 2 бр.; копие от диплома за завършено висше образование на Лъчезар Георгиев Попиванов; копие от диплома за завършено висше образование на Петя Иванова Борисова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Видин, област Видин, Павел Пламенов Петков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Видин, област Видин, Даниел Боянов Цветанов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Видин, област Видин, Петя Иванова Борисова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Видин, област Видин, Лъчезар Георгиев Попиванов, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК – Видин да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Йорданка Ганчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения