Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3224-МИ/НР
София, 5 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елин Пелин, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-37/05.05.2016 г. на ЦИК от Галя Симеонова Георгиева в качеството й на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за Софийска област. Предлага се на мястото на Антон Марков Марков – председател на комисията, да бъде назначен Теодор Бориславов Атанасов.

Към предложението са приложени: заявление от Антон Марков Марков да бъде освободен като председател на ОИК – Елин Пелин, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодор Бориславов Атанасов, заверено копие на пълномощно № КО-Г-078/14.08.2015 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Галя Симеонова Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Елин Пелин, Софийска област, Антон Марков Марков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Елин Пелин, Софийска област, Теодор Бориславов Атанасов, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения