Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3218-МИ/НР
София, 28 април 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Крумовград, област Кърджали

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-34/28.04.2016 г. на ЦИК от Цвета Вълчева Караянчева в качеството й на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за област Кърджали. Предлага се на мястото на Ренета Славчева Хубенова – член на комисията, да бъде назначен Славчо Младенов Ириков.

Към предложението са приложени: заявление от Ренета Славчева Хубенова да бъде освободена като член на ОИК – Крумовград, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Славчо Младенов Ириков, заверено копие на пълномощно № КО-Г-031/18.05.2010 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов и копие на пълномощно № КО-Г-044 от 14.06.2010 г. от Цветан Генчев Цветанов в полза на Цвета Вълчева Караянчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Ренета Славчева Хубенова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Славчо Младенов Ириков, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения