Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3208-МИ/НР
София, 26 април 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Летница, област Ловеч

С вх. № МИ-15-615 от 25.04.2016 г. е постъпило заявление от Валентин Георгиев Иванов – упълномощен представител на ПП „ДПС – гр. Летница, за промени в ОИК – Летница. Предлага се на мястото на Надежда Веселинова Иванова – секретар на ОИК – Летница да бъде назначена Грета Валериева Радева.

Към заявлението са приложени: заявление от Надежда Веселинова Иванова за освобождаването й като секретар на ОИК – Летница, поради започване на държавна работа; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Грета Валериева Радева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Летница, област Ловеч, Надежда Веселинова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Летница, област Ловеч, Грета Валериева Радева, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения