Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3200-МИ/НР
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – Момчилград

С вх. № МИ-15-581 от 14.04.2016 г. чрез Общинската избирателна комисия – Момчилград в Централната избирателна комисия е постъпила молба от Мирослава Миткова Стойкова-Караджова – член на ОИК – Момчилград, за освобождаването й от ОИК по семейни причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Мирослава Миткова Стойкова-Караджова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения