Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 319-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Самуил, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-249 от 13.08.2011 г. от кмета на Самуил, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Самуил.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Самуил.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Самуил, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивелин Белчев Рашков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кремена Цонева Неделчева

 

СЕКРЕТАР:

Севим Халилова Рамаданова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милен Георгиев Митев

 

 

Боряна Красимирова Балканска

 

 

Цветанка Ангелова Кулишева

 

 

Христо Крумов Христов

 

 

Александър Красимиров Атанасов

 

 

Ивелин Стефанов Недков

 

 

Мехмед Кахри Мехмед

 

 

Аксел Неджатин Мехмед

 

 

Осман Исмаил Хюдаим

 

 

Айтен Али Ибрям

 

 

Реджеб Енвер Мехмед

 

 

Исмаил Хълми Исмаил

 

 

Мелтен Селим Билял

 

 

Мелегбер Ибраим Селиман

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения