Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3182-МИ
София, 14 април 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 377-МИ от 08.04.2016 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила е жалба вх. № МИ-22-27/12.04.2016 г. от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 377-МИ от 08.04.2016 г. на ОИК – Плевен, с което Общинската избирателна комисия е решила да оспори пред ВАС решение № 148 от 29.03.2016 г. по адм. дело № 190/2016 г. на Административен съд – Плевен. Към жалбата, подадена директно в ЦИК, са приложени копия на обжалваното решение на ОИК – Плевен и решение № 148 от 29.03.2016 г. по адм. дело № 190/2016 г. на АС – Плевен.
В жалбата се развива общо оплакване, че ОИК – Плевен не изпълнява решение на Административен съд – Плевен, без да е посочено конкретно решение, а също така не съдържа конкретно искане.
Жалбата е подадена в срок и от легитимирани лица, но се явява недопустима поради липса на задължителен реквизит, а именно обяснение в какво се състои искането съгласно чл. 88, ал. 2 във връзка с чл. 58, ал. 2 от ИК. Дори санирането на този недостатък обаче не би довело до допустимост на жалбата, доколкото обжалваното решение на ОИК – Плевен по своето същество не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 - 4 от АПК, тъй като оспореното решение няма самостоятелно правно значение, с което непосредствено да се засягат правата на жалбоподателите.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 377-МИ от 08.04.2016 г. на ОИК – Плевен, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения