Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3180-МИ/НР
София, 12 април 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение

С вх. № МИ-10-30 от 11.04.2016 г. е постъпило предложение от Йордан Иванов Алексиев – упълномощен представител на ПП „Атака“, за промени в състава ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на Марияна Ненова Султирова – досегашен член на ОИК – Съединение, да бъде назначена Иванка Петкова Шилева.

Към предложението са приложени: молба от Марияна Ненова Султирова за освобождаването й като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иванка Петкова Шилева, 2 бр. пълномощни.

С вх. № МИ-10-31 от 11.04.2016 г. е постъпило предложение от Димчо Иванов Данков – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в състава ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на Надка Стоянова Костадинова – досегашен зам.-председател на ОИК – Съединение, да бъде назначена Катерина Йорданова Кацарска.

Към предложението са приложени: заявление от Надка Стоянова Костадинова за освобождаването й като зам.-председател на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Катерина Йорданова Кацарска, 2 бр. пълномощни.

С вх. № МИ-10-4 от 11.04.2016 г. е постъпило предложение от Атанас Стоянов Вълков – упълномощен представител на коалиция „АБВ“, за промени в състава ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на Иван Тодоров Баждарски – досегашен член на ОИК – Съединение, да бъде назначена Светла Запрянова Дребчева.

Към предложението са приложени: молба от Иван Тодоров Баждарски за освобождаването му като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Светла Запрянова Дребчева, 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Марияна Ненова Султирова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Надка Стоянова Костадинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Иван Тодоров Баждарски, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Иванка Петкова Шилева, ЕГН….

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Катерина Йорданова Кацарска, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Светла Запрянова Дребчева, ЕГН ….

На назначените зам.-председател и членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения