Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3169-МИ
София, 5 април 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства на 5 юни 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 и чл. 465 от Изборния кодекс и Указ № 40 от 24.02.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, (обн., ДВ, бр. 18/08.03.2016 г.), Указ № 56/18.03.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, (обн., ДВ, бр. 23/25.03.2016 г.), Указ № 76/31.03.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца (обн., ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.), Указ № 85/01.04.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Старо село, община Радомир, област Перник (обн., ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.), Указ № 86/01.04.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, (обн., ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.),

и Указ № 38/24.02.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, (обн., ДВ, бр. 18/08.03.2016 г.), и Указ № 39/24.02.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, (обн., ДВ, бр. 18/08.03.2016 г.), и Указ № 54/16.03.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, (обн., ДВ, бр. 23/25.03.2016 г.), и Указ № 75/31.03.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, (обн., ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.), и Указ № 84/01.04.2016 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, (обн., ДВ, бр. 27/05.04.2016 г.)

 

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                 - 540 лева

Заместник-председател               - 500 лева

Секретар                                        - 500 лева

Член                                               - 460 лева

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства, както следва:

Председател                                 - 60 лева

Заместник-председател               - 55 лева

Секретар                                        - 55 лева

Член                                               - 50 лева

 1. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.
 2. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.
 3. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
 4. За насрочените нови избори за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 15 април 2016 г. (50 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.
 5. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет.
 6. За насрочените частични избори за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 25 април 2016 г. (40 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.

9. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения