Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3151-МИ
София, 29 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Стояновци, община Роман, област Враца

Общинската избирателна комисия – Роман, област Враца, с писмо вх. № МИ-15-448/25.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 15.03.2016 г. решение № 2884 по адм.д. № 13833/2015 г. по описа на ВАС, изборът за кмет на кметство в с. Стояновци, община Роман, област Враца, обявен с решение № 192 от 02.11.2015 г. на ОИК – Роман, е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 2884 от 15.03.2016 г. по адм.д. № 13833/2015 г. по описа на ВАС, с което изборът за кмет на кметство в с. Стояновци, община Роман, област Враца, обявен с решение № 192 от 02.11.2015 г. на ОИК – Роман, е обявен за недействителен; заверен препис от протокол № 31 от 21.03.2016 г. на ОИК – Роман, и заверен препис от решение № 200 от 21.03.2016 г. на ОИК – Роман.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Роман, област Враца, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Стояновци, община Роман, област Враца.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Стояновци, община Роман, област Враца.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения