Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3149-ПВР
София, 22 март 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3124-ПВР от 15 март 2016 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № към ПВР-07-1/21.03.2016 г. на Централната избирателна комисия от Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина“, Столична община, за изменение и допълнение на Решение № 3124-ПВР от 15 март 2016 г. на ЦИК, като в абзац първи текстът „преместването им в друго помещение в същата сграда“ да бъде изменен и допълнен, както следва: „преместване в друго помещение в общинска сграда с административен адрес гр. София, ул. “Елисавета Багряна“ № 9“.

Централната избирателна комисия намира искането за основателно и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА първи абзац на Решение № 3124-ПВР от 15 март 2016 г. на ЦИК, като текстът „преместването им в друго помещение в същата сграда“ се изменя и допълва, както следва: „преместване в друго помещение в общинска сграда с административен адрес гр. София, ул. “Елисавета Багряна“ № 9“.

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА първи абзац от диспозитива на Решение № 3124-ПВР от 15 март 2016 г. на ЦИК, като текстът „друго помещение в същата сграда“ се заменя с текста „друго помещение в общинска сграда с административен адрес гр. София, ул. “Елисавета Багряна“ № 9“.

Преместването на книжата да се извърши при условията на Решение № 3124-ПВР от 15 март 2016 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3124-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения