Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3141-ЕП/НС
София, 23 април 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Петър Стефанов Москов и Вили Младенов Лилков – представляващи коалицията, заведено под № 5 на 22 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ между партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“, партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ /НДСВ/, партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ и партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно и поотделно от Петър Стефанов Москов и Вили Младенов Лилков.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-11 състав, по ф.д. № 33/2019 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ от 19.04.2024 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 44/2015 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ /НДСВ/ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.

8. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-9 състав, по ф.д. № 981/1990 г.

9. Образец от печата на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

10. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.

11. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“.

12. Образец от печата на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ /НДСВ/.

13. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.

14. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“.

15. Образец от печата на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“.

16. Образец от подписа на представляващия партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

17. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.

18. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“.

19. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ /НДСВ/.

20. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.

21. Образец от подписа на представляващия партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“.

22. Образец от подписа на представляващия партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“.

23. Образец от подписите на представляващите коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“.

Коалицията няма печат.

24. Банков документ от „Първа инвестиционна банка“ АД от 20.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

25. Банков документ от „Първа инвестиционна банка“ АД от 20.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

26. Банково удостоверение от 21.04.2024 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, за банкова сметка на името на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

27. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

28. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4590 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“, партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ /НДСВ/, партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ и партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата.

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-131 от 23 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения