Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3140-МИ
София, 17 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Павел Димитров Павлов – кандидат за кмет на кметство с. Медникарово, община Гълъбово, срещу решение № 151 от 13.03.2016 г. на ОИК – Гълъбово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-20 от 16.03.2016 г. от Павел Димитров Павлов – кандидат за кмет на кметство с. Медникарово, община Гълъбово, срещу решение № 151 от 13.03.2016 г. на ОИК – Гълъбово, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение жалбата относно нарушения на Изборния кодекс при произведения нов избор за кмет на кметство Медникарово на 13 март 2016 г.

В жалбата се твърди, че на произведените избори за кмет на кметство с. Медникарово при гласуването в избирателната секция са се явили около 32 лица, които не са с постоянен адрес в с. Медникарово, и че в предходните избори на 25 октомври 2015 г. същите са гласували в други населени места. Твърди се, че тези лица незаконосъобразно са дописани в избирателния списък в изборния ден и са гласували в нарушение на чл. 396, ал. 1 от ИК. В тази връзка жалбоподателят отправя искане до ЦИК да се извърши проверка на избирателните списъци и, ако установи нарушение, да касира изборите.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна.

С оспорваното решение ОИК – Гълъбово е оставила без уважение жалбата на Павел Димитров Павлов, тъй като твърдените нарушения касаят проверка на избирателния списък и на вписаните в него лица, която проверка се извършва от ТЗ „ГРАО“ – гр. Стара Загора.

Централната избирателна комисия приема, че решението на Общинската избирателна комисия е правилно и законосъобразно. Това е така, тъй като съгласно Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК след приключване на изборите общинските избирателни комисии предоставят списъците от произведените избори на териториалните звена на ГД „ГРАО“ за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Проверката се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци. Ако при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица, който се предава в ЦИК. Централната избирателна комисия изпраща списъка по компетентност на съответните прокуратури в Република България при наличие на данни за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Павел Димитров Павлов – кандидат за кмет на кметство с. Медникарово, община Гълъбово, срещу решение № 151 от 13.03.2016 г. на ОИК – Гълъбово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения