Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3138-МИ
София, 17 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Кирчо Денков Кирилов срещу решение № 295-МИ от 14.03.2016 г. на ОИК – Бойчиновци

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-21 от 16.03.2016 г. от Кирчо Денков Кирилов срещу решение № 295-МИ от 14.03.2016 г. на ОИК – Бойчиновци, с което ОИК – Бойчиновци е решила да изиска информация от председателя на Общинския съвет – гр. Бойчиновци и от председателя на кооперация „Рибине“, с. Лехчево, за кмета на с. Лехчево Димитър Илиев Иванов.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Бойчиновци е неправилно и незаконосъобразно.

Към жалбата е приложен сигнал, адресиран до Централната избирателна комисия от Кирчо Денков Кирилов относно нарушение на ЗМСМА от страна на кмета на с. Лехчево, област Монтана, Димитър Илиев Иванов.
На свое заседание на 8 март 2016 г. Централната избирателна комисия разгледа сигнала на Кирчо Кирилов и го изпрати по компетентност на ОИК – Бойчиновци и с писмо изх. № МИ-15-350/08.03.2016 г. с указания за извършване на проверка и предприемане на необходимите действия.

На 14 март 2016 г. ОИК – Бойчиновци е провела заседание, на което е разгледала сигнала на Кирчо Кирилов, препратен от Централната избирателна комисия, и е взела решение № 295-МИ за изискване на информация от председателя на Общинския съвет – гр. Бойчиновци, и от председателя на кооперация „Рибине“ – с. Лехчево, в изпълнение на чл. 41 от ЗМСМА.

Жалбата е подадена в срок, но е недопустима.

Оспореното решение № 295-МИ от 14.03.2016 г. на ОИК – Бойчиновци няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Макар оспореното решение да е публикувано на интернет страницата на ОИК с номер и в него да е посочено, че подлежи на обжалване, същото представлява волеизявление, което е част от производството по разглеждане на постъпилия в ОИК сигнал, подаден от Кирчо Кирилов. Постановеното решение няма самостоятелно значение, не поражда права и задължения за лица, а има само организационен характер във връзка с предприемане на необходимите действия за установяване на фактическата обстановка при произнасянето по постъпилия сигнал.

Жалбоподателят не разполага с правен интерес от оспорване на посоченото решение, тъй като в него не са засегнати негови права или законни интереси. Едва след приключване на административното производство и постановяване на решение във връзка с разглеждането на постъпилия сигнал от Кирчо Кирилов за наличие на предпоставките по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, същият ще разполага с правен интерес за оспорване на това решение.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбата на Кирчо Кирилов срещу решение № 295-МИ от 14.03.2016 г. на ОИК – Бойчиновци, е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 87,ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирчо Денков Кирилов, срещу решение № 295-МИ от 14.03.2016 г. на ОИК – Бойчиновци н, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения