Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3134-ЕП/НС
София, 23 април 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Б. Б. С. Р. в качеството му на упълномощено лице, заведено под № 2 на 18 април 2024 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.04.2024 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2164/1990 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Вносна бележка, издадена от „БАНКА ДСК“ АД от 12.04.2024 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 5000 лева по сметка в БНБ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 5. Удостоверение от 11.04.2024 г., издадено от „БАНКА ДСК“ АД за актуална банкова сметка.
 6. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3700 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 8. Пълномощно от лицето представляващо партията.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД.

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата.

От протокол с вх. № ЦИК-ЕПНС-20-93 от 19.04.2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Български национален съюз – Нова демокрация“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

След приемане на документите беше установено, че относно представеното пълномощно не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 9 ИК, както и на т. 14, буква „и“ от Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК, а именно упълномощаването да е изрично за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Дадени са указания за спазване на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 9 ИК, както и на т. 14, буква „и“ от Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК, които са изпълнени, като е представено изрично пълномощно от представляващото партията лице.

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т . 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор е: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3367-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3365-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения