Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3131-МИ
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово

Общинската избирателна комисия – Севлиево, област Габрово, с писмо вх. № МИ-15-363/09.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 26.02.2016 г. решение № 106 от 18.11.2015 г. на Административен съд – гр. Габрово, по адм.д. № 224/2015 г. по описа на АС – гр. Габрово, изборът за кмет на кметство в с. Идилево, община Севлиево, област Габрово, обявен с решение № 194-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Севлиево, е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 106 от 18.11.2015 г. на Административен съд – гр. Габрово, с което изборът за кмет на кметство в с. Идилево, община Севлиево, област Габрово, обявен с решение № 194-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Севлиево, е обявен за недействителен, заверен от ОИК препис от протокол № 44 от 07.03.2016 г. на ОИК – Лозница, и заверен препис от решение № 2227/26.02.2016 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, по адм.д. № 14342/2015 г. и заверен препис от решение № 213-МИ от 07.03.2016 г. на ОИК – Севлиево.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Севлиево, област Габрово, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения