Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3131-МИ
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово

Общинската избирателна комисия – Севлиево, област Габрово, с писмо вх. № МИ-15-363/09.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 26.02.2016 г. решение № 106 от 18.11.2015 г. на Административен съд – гр. Габрово, по адм.д. № 224/2015 г. по описа на АС – гр. Габрово, изборът за кмет на кметство в с. Идилево, община Севлиево, област Габрово, обявен с решение № 194-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Севлиево, е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 106 от 18.11.2015 г. на Административен съд – гр. Габрово, с което изборът за кмет на кметство в с. Идилево, община Севлиево, област Габрово, обявен с решение № 194-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК – Севлиево, е обявен за недействителен, заверен от ОИК препис от протокол № 44 от 07.03.2016 г. на ОИК – Лозница, и заверен препис от решение № 2227/26.02.2016 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, по адм.д. № 14342/2015 г. и заверен препис от решение № 213-МИ от 07.03.2016 г. на ОИК – Севлиево.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Севлиево, област Габрово, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Идилево, община Севлиево, област Габрово.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения