Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3128-МИ
София, 22 април 2024 г.

ОТНОСНО: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-110 от 17.04.2024 г. от Любомир Димитров Христов – областен координатор на ПП ГЕРБ, за временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево.

Предлага се на мястото на Десислава Иванова Христова – председател на ОИК – Никола Козлево, да бъде назначена Виолета Илиева Янева. Към предложението са приложени: молба от Десислава Иванова Христова за временното ѝ освобождаване като председател на ОИК – Никола Козлево, от 02.04.2024 г. до 02.07.2024 г.; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Виолета Илиева Янева и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Виолета Илиева Янева, ЕГН …, за времето от 22.04.2024 г. до 02.07.2024 г. включително.

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения