Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3127-МИ
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Иванов Шиеков – председател на ИГК Златица за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите на община Златица, срещу решение № 124-МИ от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Златица

Постъпила е жалба от Стоян Иванов Шиеков – председател на ИГК Златица за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите на община Златица, срещу решение № 124-МИ от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Златица, и е заведена с вх. № МИ-12-3/10.03.2016 г. на ЦИК.

Към жалбата са приложени: решение № 124-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Златица; уведомително писмо с изх. № 34/29.02.2016 г. на ОИК – Златица, и снимков материал.

С обжалваното решение ОИК – Златица е оставила без уважение постъпил сигнал с вх. № 75/21.10.2015 г. на ОИК от г-н Стоян Шиеков срещу временно изпълняващия длъжността кмет на община Златица г-н Иванов относно водене на предизборна кампания в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК – Златица, е неправилно и незаконосъобразно. Посочва се, че ВрИД кмет на община Златица Иван Иванов по време на предизборната кампания местни избори 2015 г. е агитирал в полза на кандидата за кмет на община Златица Магдалена Величкова Иванова, а така също и за кандидатската листа за общински съветници на БСП – община Златица. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК – Златица.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес, но е подадена след законоустановения срок. Същата се явява недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Стоян Иванов Шиеков – председател на ИГК Златица за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите на община Златица, срещу решение № 124-МИ от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Златица, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения