Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3125-МИ
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Насуф Махмуд Насуф – кмет на община Главиница, срещу решение № 208 от 04.02.2016 г. на ОИК – Главиница

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-06-227/10.03.2016 г. от Насуф Махмуд Насуф – кмет на община Главиница, срещу решение № 208 от 04.02.2016 г. на ОИК – Главиница, с което комисията е анулирала удостоверение № 459/02.11.2015 г. за избран кмет на община Главиница. Жалбата е подадена с вх. № 277/09.03.2016 г. в ОИК – Главиница, преписката е окомплектована и изпратена в ЦИК на 14 март 2015 г.

Жалбата е подадена в срок и е недопустима по следните съображения:

Към жалбата е приложено определение по адм. дело № 1039/2016 г., с което е потвърдено определение по адм. дело № 8/2016 г. по описа на АС – Силистра, с което е оставено без уважение искането на Насуф Насуф за спиране изпълнението на решение № 206/22.12.2016 г. на ОИК – Главиница.

Жалбоподателят твърди, че пълномощията му като кмет на община Главиница са прекратени с решение № 206/22.12.2015 г. на ОИК – Главиница, което решение към настоящия момент не е влязло в сила и е налице висяща съдебна процедура. С оглед на това счита, че е налице липса на необходимост от страна на ОИК за вземане на решение за анулиране на удостоверението, с което се удостоверява, че същият е избран за кмет на община Главиница.

Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение на ОИК – Главиница не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Това е така, тъй като оспореното решение няма самостоятелно правно значение, с което непосредствено да се засягат правата на жалбоподателя. То е взето като последица от решението за предсрочно прекратяване на пълномощията му, а именно решение № 206/22.12.2015 г. на ОИК – Главиница. Същото решение, макар и невлязло в законна сила има непосредствено действие по аргумент на разпоредбата на чл. 459, ал. 4 от ИК, в която изрично е регламентирано, че жалбата срещу решението не спира изпълнението на решението, освен, ако съдът разпореди друго. От представеното определение на ВАС е видно, че съдът е отказал спиране на изпълнението на решение № 206/22.12.2015 г. За пълнота следва да се отбележи, че и самото удостоверение за избиране на кмет, също няма самостоятелно значение, тъй като то се издава въз основа на решението на ОИК за установяване и обявяване на изборните резултати, на основание чл. 88, ал. 1, т. 26 от ИК.

Предвид горното Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, като подадена срещу решение на комисията, което не съставлява индивидуален административен акт, подлежащ на оспорване.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Насуф Махмуд Насуф – кмет на община Главиница, срещу решение № 208 от 04.02.2016 г. на ОИК – Главиница, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения