Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 312-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) до избирателни секции извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-04-01-314 от 21.05.2021 г. от Постоянния секретар на Министерството на външните работи, в което са предложени логистични схеми за транспортиране на СУЕМГ до секциите извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване. С писмо вх. № НС-04-01-357 от 15.06.2021 г. Министерството на външните работи потвърждава готовността си да организира логистиката по доставката, съхранението и предаването на машините за гласуване на секционните избирателни комисии извън страната. След като разгледа възможните логистични схеми, предложени от МВнР, Централната избирателна комисия приема като подходящ начин транспортирането на СУЕМГ извън страната да се изпълни чрез дипломатическо карго.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Транспортирането на СУЕМГ до избирателните секции извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., да се извърши от склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, в който представители на Министерството на външните работи оформя СУЕМГ като дипломатическо карго и ги доставя до съответните дипломатически и консулски представителства. Дипломатическите и консулските представителства доставят получените СУЕМГ до съответните избирателни секции с машинно гласуване.

Всяко специализирано устройство за машинно гласуване се транспортира, поставено в пломбиран транспортен куфар. Предаването на СУЕМГ на СИК се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се посочват съответните номера, включително номер на пломбата.

Решението да се изпрати за изпълнение на Министерството на външните работи и за сведение на Министерството на вътрешните работи и „Сиела Норма“ АД.

Министерството на външните работи предоставя на Централната избирателна комисия план за изпълнение на решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения