Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3118-НС
София, 19 април 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

2. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Банковата сметка се обявява и на интернет страницата на ЦИК.

3. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

4. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

5. Инициативният комитет се регистрира в районната избирателна комисия, която незабавно след назначаването си приема решение за срока на подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители.

6. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

7. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

8. Инициативният комитет представя  заявление за регистрация (Приложение № 57-НС), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 часа на 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден).

9. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

10. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

11. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 58-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит  по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

ж) списък на членовете на инициативния комитет, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

12. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК с изключение на посочените в т. 11, буква „б“ от настоящото решение

13. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 29 април 2024 г. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.

14. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 7 май 2024 г. (32 дни преди изборния ден).

15. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

ІV. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

16. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 7 май 2024 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва чрез заявление  до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 62-НС). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.

17. Районната избирателна комисия приема решение за заличаване на регистрацията и за възстановяване на внесения от съответния инициативен комитет депозит.

18. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на РИК.

V. Регистри и удостоверения

19. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 60-НС) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 61-НС).

20. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 59-НС).

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения