Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3118-МИ
София, 10 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 397-МИ от 09.02.2016 г. на ОИК – Тунджа

Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 397-МИ от 09.02.2016 г. на ОИК – Тунджа, в частта, с която общинската избирателна комисия е определила един брой ПСИК от 5 членове за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Маломир на 13 март 2016 г.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК е нищожно, неоснователно, необосновано и незаконосъобразно, поради това че ПСИК е съставена в противоречие с нормите на ИК, тъй като не са налице необходимите заявления, придружени от съответните експертизи, за образуване на ПСИК. Също така счита, че ПСИК е образувана 10 дни по-рано от сроковете, предвидени в ИК.

Решението на общинската избирателна комисия е публикувано на интернет страницата на комисията на 9 февруари 2016 г., но доколкото се претендира нищожност на решението, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок.

На Централната избирателна комисия беше предложено за обсъждане следното решение:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК не е нищожно, тъй като са спазени императивните изискванията на чл. 90, ал. 1 от ИК, а именно на територията на всяко населено място се назначава най-малко една ПСИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК. Съгласно т. 4 от Решение № 2462-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, а ОИК определя броя на ПСИК въз основа на информация от кмета на общината за броя подадени заявления. Видно от представената от ОИК – Тунджа преписка е, че към момента на издаване на заповед № РД0112 от 02.02.2016 г. на кмета на община Тунджа за образуване на ПСИК са подадени 11 броя заявления за гласуване с ПСИК.

На основание изложеното ОИК – Тунджа правилно е преценила, че са налице изискванията за определяне на един брой ПСИК. Преценката дали едно лице отговаря на условията за гласуване с ПСИК се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК въз основа на представените медицински документи, поради което е неоснователно оплакването на жалбоподателя в тази връзка.

Оплакването на жалбоподателя за назначаване на ПСИК 10 дни по-рано от сроковете е неоснователно, тъй като съгласно хронограмата на ЦИК за произвеждане на частичните и нови избори за общински съветници и за кметове на 13 март 2016 г., т. 81, ОИК назначава ПСИК не по-късно от 2 март 2016 г. Предвиденият в хронограмата срок 2 март 2016 г. е краен срок, но не и начален за образуване на ПСИК на основание чл. 90, ал. 1 от ИК при наличие на 11 броя заявления по чл. 37 от ИК.

Решението на ОИК – Тунджа е постановено при наличие на компетентност, прието с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието на 9 февруари 2016 г. съгласно чл. 85, ал. 5 от ИК, в установената от закона форма и при наличие на изискуемия съгласно чл. 85, ал. 4 от ИК кворум.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Централната избирателна комисия приема, че жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна.“

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 397-МИ от 09.02.2016 г. на ОИК – Тунджа.

От присъстващите в залата 16 членове на комисия за оставяне на жалбата без уважение гласуваха 10 членове – М. Мусорлиева, Ив. Грозева, Й. Ганчева, И. Ивков, М. Бойкинова, Р. Цачев, Т. Цанева, Г. Баханов, В. Пенев, Цв. Томов, против гласуваха 6 – Р. Матева, К. Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, М. Сюлейман и Р. Сидерова, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне. Гласувалите против считат, че жалбата следва да се остави без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения