Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3117-МИ
София, 10 март 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 405-МИ от 02.03.2016 г. на ОИК – Тунджа

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-21 от 09.03.2016 г. от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 405-МИ от 02.03.2016 г. на ОИК – Тунджа, с което общинската избирателна комисия е освободила председателя на СИК № 2825000027, с. Маломир, Стоян Тодоров Георгиев и вместо него е назначила Недка Христова Карска по предложение на ПП „Национален фронт за спасение на България“.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК е нищожно, поради това че липсва подадено заявление от Стоян Тодоров Георгиев за освобождаването му като председател на СИК № 2825000027.

Решението на общинската избирателна комисия е публикувано на интернет страницата на комисията на 2 март 2016 г., но доколкото се претендира нищожност на решението, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, поради това че е подадена от политическа партия, която няма правен интерес от оспорване на решението на ОИК. Това е така, тъй като с обжалваното решение не се засягат законни права и интереси на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК.

За пълнота на решението и видно от окомплектованата преписка от ОИК – Тунджа, следва да се отбележи, че е налице заявление от Стоян Тодоров Георгиев за освобождаването му като председател на СИК № 2825000027.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев, срещу решение № 405-МИ от 02.03.2016 г. на ОИК – Тунджа, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения