Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 311-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 от 23.06.2021 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, представлявано от Светослав Щерев Николов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от Удостоверение изх. № 20210609171109/09.06.2021 г. от Агенцията по вписванията, от което е видно, че сдружението е регистрирано в обществена полза и в целите му са застъпени защита на човешките права, с което е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК;

- пълномощно от Светослав Николов, представляващ сдружението;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 29 (двадесет и девет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 29 лица за страната.

На 23.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всичките 29 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ както следва:

Три имена

ЕГН

1.

Георги Христов Карпузов

 

2.

Нестор Драгомиров Несторов

 

3.

Кристиян Цветанов Вълков

 

4.

Лилия Димитрова Ангелова- Несторова

 

5.

Цветан Георгиев Първанов

 

6.

Малинка Русланова Вълкова

 

7.

Явор Валериев Григоров

 

8.

Женя Михайлова Страхинова

 

9.

Георги Динков Петров

 

10.

Виолета Павлова Гекова

 

11.

Петя Георгиева Атанасова

 

12.

Атанас Кирилов Атанасов

 

13.

Екатерина Емилова Дацова

 

14.

Иво Ивов Василев

 

15.

Мария Живкова Вангелова

 

16.

Иван Иванов Иванов

 

17.

Димитър Радославов Златков

 

18.

Александра Павлова Ангелакова

 

19.

Хава Фератова Дурльова

 

20.

Иван Атанасов Йорданов

 

21.

Деню Димитров Христов

 

22.

Людмил Илиев Тодоров

 

23.

Виктория Асенова Аролска

 

24.

Християн Красимиров Гачев

 

25.

Диана Тонева Панайотова

 

26.

Атанас Димитров Йорданов

 

27.

Димитър Йонков Дончев

 

28.

Росица Димитрова Борисова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения