Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3108-ПВР/МИ
София, 8 март 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Ловеч, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и предаване на изборните книжа от местните избори на отдел „Държавен архив“

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-36 от 23.02.2016 г. на Централната избирателна комисия от Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, област Ловеч, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. за предаване на книжата и материалите от местните избори на отдел „Държавен архив“.

В същото писмо се съдържа искане за разрешаване на преместване на книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. от едно помещение в друго.

На 7 март 2016 г. е постъпило допълнително писмо от кмета на община Ловеч с уточнения във връзка с направеното искане за отваряне на запечатани помещения. В писмото е посочено, че в помещение № 2 се съхраняват изборните книжа и документи на ОИК – Ловеч от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., в помещение № 18 се съхраняват само изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., а в помещение № 20 се съхраняват само изборни книжа от изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.

Направено е искане за разрешаване отварянето на трите помещения, предаване на книжата от местните избори на отдел „Държавен архив“ и преместване на изборните книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от помещение № 2 в помещения № 18.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от местни избори 2011 г. се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в запечатаното помещение до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения № 2, № 18 и № 20 в община Ловеч, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране книжа от изборите за общински съветници и кметове на Държавна агенция „Архиви“.

РАЗРЕШАВА преместване на изборните книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2011 г., от помещение № 2 в помещения № 18.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в помещение № 18 до произвеждането на следващите избори за президент и вицепрезидент, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените през 2011 г. местни избори в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация съдържаща основанието и реда за отваряне на помещенията, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения