Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3102-МИ/НР
София, 8 март 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-327/29.02.2016 г. на ЦИК от Галин Неделчев Дурев – упълномощен представител на партия „БСП“ – Пловдив, за промяна в състава на ОИК – Пловдив, като на мястото на Владимир Петров Петров – секретар на комисията, да бъде назначен Владимир Петров Докторов – досегашен член на ОИК, а на мястото на Владимир Петров Докторов за член на ОИК да бъде назначена Десислава Николова Чергарова.

Към предложението са приложени: заявление от Владимир Петров Петров за прекратяване на правомощията му като секретар на ОИК – Пловдив, поради несъвместимост; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Николова Чергарова, както и копие от пълномощно изх. № 141 от 07.09.2015 г. в полза на Галин Неделчев Дурев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Владимир Петров Петров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Владимир Петров Докторов, ЕГН …, досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Десислава Николова Чергарова, ЕГН ...

На назначените секретар и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения